Reklamační řád

 

Článek 1
Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Společnost Český servis, a.s. se sídlem Otakara Ševčíka 938/56, Židenice, 636 00 Brno, IČ:278 18 331 vypracovala tento reklamační řád v souladu se zák. č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").
Na kupujícího, který není spotřebitelem, může být přiměřeně aplikován tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a Občanským zákoníkem.
 

Článek 2
Právo na reklamaci vadného zboží

Není-li zboží při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího nebo u servisní společnosti své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku běžného opotřebení či nesprávného používání kupujícím, popř. nesprávného zásahu nebo která vznikla u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena zboží ujednána.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla - li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží, je vedoucí provozovny nebo jím pověřený pracovník servisní společnosti povinen rozhodnout o oprávněnosti reklamace. V provozovně musí být po celou provozní dobu pracovník pověřený vyřizováním reklamací.
Reklamace včetně odstranění vady v záruční době musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění, případně v delší lhůtě, na které se mohou servisní společnost s kupujícím dohodnout.
Marným uplynutím lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit dle článku 6 reklamačního řádu.
 

Článek 3
Místo pro uplatnění reklamace

Kupující uplatňuje reklamaci v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno. Kupující má však právo reklamovat koupené zboží, pokud to je v záručním listě (nebo jiné listině nahrazující záruční list) uvedené, u servisní společnosti a uplatnit právo na opravu v kterékoliv provozovně servisní společnosti určené k provedení záruční opravy.
Kupující je pro uplatnění záruční opravy povinen předložit servisní společnosti:
1) kopii faktury a dodací list,
2) záruční list nebo jiný doklad potvrzující záruku,
3) reklamované zboží dle potřeby i s příslušenstvím – v případě zasílání zařízení k opravě poštou nebo přepravní společností je nutné, aby zboží bylo zabalené do originální krabice nebo tak, aby odolalo jakýmkoliv nárazům a nedošlo k jeho poškození.
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje nejdříve okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Doba přepravy (svoz a rozvoz) reklamovaného zboží se navíc nezapočítává do doby vyřizování reklamace.
 

Článek 4
Lhůta pro uplatnění reklamace

Obvyklá lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) činí pro kupujícího, kterým je spotřebitel, 24 měsíců, v dokladu o záruce může být uvedená i delší záruční doba, ode dne převzetí zboží. Kupující musí reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. 
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty, resp. prodloužené lhůty, se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 

Článek 5
Nepodstatné vady

Za nepodstatné vady se považují takové vady, které nebrání užívání, jejich odstraněním neutrpí funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady v případě kupujícího, kterým je spotřebitel, nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. je možné sjednat dobu delší, na které se prodávající nebo servisní společnost s kupujícím dohodne. Posouzení charakteru vady přísluší servisní společnosti.
Servisní společnost je povinna uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď opravou, nebo výměnou zboží, není-li to k povaze vady neúměrné.
Jde-li o nepodstatnou vadu již použitého zboží, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco servisní společnost má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
 

Článek 6
Podstatné vady

Za podstatné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit, a které brání řádnému užívání zboží. Jde-li o podstatnou vadu, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodání chybějícího zboží nebo na odstranění vady opravou zboží nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od smlouvy. Tatáž práva jako při výskytu podstatných vad může kupující uplatnit u prodávajícího i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.
 

Článek 7
Lhůta pro vyzvednutí zařízení

Kupující je povinen si opravené zboží vyzvednout nejpozději do jednoho měsíce od ukončení opravy. Zprávu o ukončení opravy obdrží kupující e-mailem. Nevyzvedne-li kupující zboží v uvedené lhůtě, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 50 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši za každý započatý týden po uplynutí lhůty pro vyzvednutí opraveného zboží. Nevyzvednete-li si kupující opravené zboží ani ve lhůtě 6 měsíců od ukončení opravy, má prodávající nebo servisní společnost právo zboží prodat a výtěžek prodeje použít na cenu opravy, poplatek za uskladnění a další náklady prodeje.
 

Článek 8
Odstranění ochranných prvků a částí, které nebyly součástí zařízení při nákupu

Kupující by měl před předáním zboží do servisu odstranit všechny jeho ochranné prvky (obal, pouzdro, ochranné sklo apod.) a části, které nebyly součástí zboží při nákupu (externí baterie, handsfree, selfie tyč apod.). Jestliže tak neučiní, vystavuje se riziku, že během opravy může dojít k jejich znehodnocení. Prodávající v takovém případě nenese odpovědnost za vzniklé škody na těchto částech a prvcích. V případě jednorázových ochranných prvků (ochranné sklo, ochranná folie apod.) zajistí prodávající jejich ekologickou likvidaci.
 

Článek 9
Zvláštní ujednání

V případě, že servisní společnost není oprávněná řešit reklamaci za prodávajícího, vyhotoví kupujícímu písemné potvrzení o zjištěných vadách v dokladu Protokol o opravě. Pokud servisní společnost při diagnostice reklamovaného zboží zjistí, že reklamace je neoprávněná, vyúčtuje vynaložené náklady kupujícímu.
 

Článek 10
Zvláštní ustanovení o opravě zařízení – pozáruční servis

Při opravě zboží, na které se nevztahuje záruka – pozáruční servis, servisní společnost podle požadavku zákazníka provede opravu zboží a zákazník je povinen zaplatit servisní společnosti cenu za opravu zařízení včetně diagnostiky. Servisní společnost odpovídá za vady, které má provedená oprava při převzetí zboží kupujícím nebo se vyskytnou v záruční době. Je-li zboží opraveno vadně, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo z odpovědnosti za vady musí kupující uplatnit u servisní společnosti v záruční době. Záruční doba u opravy je 3 měsíce. Záruční doba přesahující 3 měsíce se vyznačuje v dokladu Protokol o opravě.
 

Článek 11
Závěrečná ustanovení

V případě, kdy dojde mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je spotřebitel ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz,, Web:  adr.coi.cz.
Reklamační řád nabývá účinnosti 13. 8. 2019. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
crossmenu